A szállítási feltételek

Általános értékesítési és szállítási feltételek

1. Általános rendelkezések

1.1. Ezek az általános értékékesítési feltételek (továbbiakban „ÁÉF”) a vevő és az eladó között létrejövő

fémkohászati termékek értékesítésének feltételeit szabályozza. Ez az ÁÉF teljes terjedelmében érvényes,

kivéve abban az esetben, amennyiben a felek az adásvételi szerződésben más eltérő feltételben

állapodnak meg. Az adásvételi szerződésben leírtak fölérendeltek az ÁÉF- ben leírtaknak.

1.2. A vevő és az eladó közt megkötött minden egyes adásvételi szerződésnek elengedhetetlen részét

képezi az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában hatályos ÁÉF.

1.3. Az eladó az általa javasolt adásvételi szerződés tartalmához az elküldése napjától számított 5 napig

van kötve, kivéve akkor, ha a szerzőzés javaslatában erre vonatkozóan nincs más határidő meghatározva.

Az adásvételi szerződés megkötésének időpontjának pillanata az az időpont, amikor az eladó megkapja, a

vevő által az előírt módon aláírt, feltételek nélkül elfogadott szerződés javaslatát.

1.4. Ezen értékesítési feltételek, valamint az adásvételi szerződés szövegének módosítása, kiegészítése

csakis a mindkét fél által aláírt írásos melléklettel lehetséges.

2. Szállítási feltételek

2.1. Amennyiben az adásvételi szerződés nem tartalmaz más megegyezést, az áru átadásának teljesítése

az áru első fuvarozójának átadásakor történik, aki az árut a vevőnek szállítja. A szállítmánynak

tartalmaznia kell azt a megjelölést, hogy az szállítmány rendeltetési helye a vevő.

2.2. Abban az esetben ha a vevő megtagadja az áru átvételét, akkor köteles az eladónak a raktárban

elhelyezett áru értékének, minden egyes megkezdett nap utáni 1%-át, raktározási díjként kifizetni.

Amennyiben az áru átvétele a 30 napos határidőn belül sem történik meg, akkor ez a tény a vevő részéről

történő jelentős mértékű szerződés megszegéseként van tekintve.

2.3. Amennyiben a szerződés nem tartalmaz más megegyezést, akkor a teljesítés és a számlázás döntő

alapegysége a leszállított áru kilogrammban maghatározott mennyisége. A vevő viszont köteles az

eladónak a ténylegesen leszállított áru árát kifizetni. A teljesítésnek nem hibája és az áru átadottként van

tekintve akkor, amennyiben az áru leszállítása a technikai feltételek megadott tűréshatárán belül történik

meg. amely az ide vonatkozó cseh szabvány (ČSN) által meghatározott tolerancia értékén belül van.

2.4. Az eladó köteles az áru leszállításakor valamennyi szükséges dokumentumot és iratot az áruhoz

csatolni.

3. Ár és a fizetési feltételek

3.1. Az áru ára, a szerződő felek megegyezése alapján, az adásvételi szerződésben kerül megállapításra,

amely mint egységár van feltüntetve. Az adásvételi szerződésben fel van tüntetve az áru ÁFA nélküli

vételára, az ár áfakulcsa, az ÁFA összege, valamint az áru ÁFA-s ára. Amennyiben az áru a 2.1. pontban

leírtakkal összhangban kerül leszállításra, a vevő köteles az eladónak megtéríteni az áru a rendeltetési

helyére történő szállítási költségét.

3.2. A vételár számlázása és a számla - mint adózási okirat - kiállításának joga az áru a szerződésben

meghatározott módon történő leszállítását követően keletkezik, amennyiben a szerződésben erre

vonatkozólag nincs más megegyezés. A számla - adózási okirat - megtérítésének határideje a vevőnek

történő elküldésének napjától számított 14. napon belül van, amennyiben az adásvételi szerződésben erre

vonatkozólag nincs más megegyezés.

3.3. Az eladónak jogában van igényelni az áru vételárának előlegét. Ebben az esetben a vételár

megtérítésének alapjául az előlegek listája szolgál. Az előleg megfizetésének határideje a szerződésben

kerül meghatározásra. Ameddig az előleg nem kerül az eladó számlájára, addig az eladó nem köteles a

jelen szerződés alapján a vevőnek további árut szolgáltatni. Ez a tény nem lesz az eladó részéről történő

szerződés késedelmes teljesítésnek tekintve.

3.4. Az eladó nem köteles a megkötött szerződés alapján leszállítani az árut addig, míg a vevő nem teljesíti

az eladó irányában létező fizetési kötelezettségeit, ez a tény viszont nem lesz az eladó részéről történő

szerződés késedelmes teljesítésnek tekintve.

3.5. A szerződésben megállapított vételár, vagy az előleg, határidőn belüli nem megfizetése a vevő

számlájára, alapjában véve a szerződésben foglalt kötelezettség megszegésének tekintendő.

3.6. A vevőnek nem áll jogában, bármilyen viszontkeresetek okán, a fizetések, vagy ennek részének

visszatartása. Kis terjedelmű hibák, amelyek nem gátolják az áru használatát, valamint az áru átvételét

követő reklamáció benyújtása sem jogosítja fel a vevőt arra, hogy az áru vételárának megfizetését

visszatartsa.

3.7. A vevő a fizetési okirat ellen benyújtott jogos ellenvetését a másik fél irányában haladéktalanul, de

legkésőbb az okirat kiállításának napjától számított 10 napon belül köteles benyújtani.

4. Minőségi garancia, valamint felelősség a hibákért

4.1. A vevő köteles az átvett áru állapotát minden felesleges késedelem nélkül ellenőrizni ( az árut kísérő

iratok alapján).

4.2. Az egyértelmű hibák esetén a vásárló az áru ellenőrzését, vagy ellenőrzés megtételének előírt

időpontját követően köteles az áru hibáját haladéktalanul reklamálni, de ennek legkésőbb az áru

leszállításának teljesítése napjától számított 15 napon belül meg kell történnie. A mennyiségi hiba mindig

egyértelmű hibának minősül. Az egyértelmű hibák ezen időponton túli reklamációja nem lesz figyelembe

véve.

4.3. Az eladó az árura, az áru a vevő általi átvételételének napjától számított 24 hónapos minőségi

garanciát nyújt, amely nem vonatkozik az egyértelmű hibák esetére.

4.4. A vevő köteles az eladót, a hiba észlelését követően haladéktalanul, de legkésőbb a garancia idejének

lejárta előtt a hibáról értesíteni (reklamálni). A hiba észlelésének bejelentését írásban kell megtenni,

amelyhez csatolni kell a hibát bizonyító, a reklamáció megalapozottságát igazoló iratot. Az áru reklamációja

esetén az eladó fenntartja azt a jogát, hogy a reklamált áru állapotát közvetlenül a hiba észlelésének helyén

ellenőrizze. A Kereskedelmi Törvénykönyvben meghatározott felelősséget kizáró körülményeken kívül az

eladó nem felel az áru a vevő általi helytelen manipulációja, használata, szállítása és raktározásának

következtében keletkezett, valamint egy harmadik személy által okozott hibák keletkezéséért.

4.5. A reklamáció tárgyát képező árut a reklamáció ügyintézésének befejezéséig elkülönítve kell tartani és

ezen áruval történő bármilyen rendelkezés, manipuláció, amelyek nehezítenék vagy lehetetlenné tennék

az áruval kapcsolatos reklamált hiányosság megállapítását, az eladó előzetes beleegyezésének hiányában

nem megengedett. Ezen kötelezettség megszegése a hibákra vonatkozó jogi felelősség megszűnését

vonja maga után.

4.6. Abban az esetben ha bizonyítást nyer a reklamáció jogossága, akkor az eladó köteles a vevőnek a

vételárra arányos kedvezményt nyújtani, vagy egy megegyezett határidőn belül az áru hibáját kijavítani,

vagy a hibás áru cseréjét hibátlan áruval elvégezni, vagy a hiányzó áru mennyiségét a vevőnek leszállítani.

5. Egyéb rendelkezések

5.1. Az áru, az eladóról a vevőre történő tulajdonjogának átszállása, az áru teljes vételárának kifizetése

pillanatában történik meg. A vevő azon árukat, amelyek a kizárólagos tulajdonjog esete alá esnek, csakis

az eladó beleegyezése alapján jogosult eladni.

5.2. A szerződés lényeges megszegéséhez tartozik, amely az eladót feljogosítja a szerződéstől történő

elállásra, különösen az a tény, hogy a vevő késésben van a pénzügyi kötelezettségeinek teljesítésével,

amelyek lehetnek más, a vevővel megkötött szerződésekből eredődőek is.

5.3. Bármelyik szerződő fél jogosult indoklás nélkül, a vételár 40%-ának megtérítése mellett, a

szerződéstől elállni. A szerzőzés megszűnésének pillanata a másik szerződő félnek a szerződés elállásáról

történő írásos értesítés kézbesítésének, valamint az elállási díj megtérítésének időpontja.

6. Záró rendelkezések

6.1. A vevő a megvásárolt árut a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság területéről csakis az eladó

írásos beleegyezésének birtokában szállíthatja ki. A vevő részéről történő ezen kötelezettség be nem

tartása esetén a vevő az eladónak köteles megfizetni, kötbérként, az így kivitt áru értékének 30%-át. Ez a

rendelkezés nem érinti a kártérítési igény jogának érvényesítését.

6.2. Ez a kötelezettség az áru minden további tulajdonosára érvényes. Amennyiben a vevő az új vevővel

nem köt, a fentieket tartalmazó, írásos szerződést, akkor az új vevő általi ezen kötelezettség

megszegésének esetében az előző pont alapján kiszámított kötbér összegét a vevő köteles az eladónak

megfizetni.

6.3. Az ezen ÁÉF- ben vagy az adásvételi szerződésben nem meghatározott jogviszonyok elbírálása a

Kereskedelmi Törvényköv és törvénykönyvhöz kapcsolódó jogi rendelkezések alapján történik.

6.4. A vételár megfizetésének késedelme esetén a vevő az eladónak, kötbérként, a nem megfizetett vételár

0,05%-át köteles fizetni.

 

Letöltés itt fk-002-betonarska-ocel-zebirkova-b500a-b550a-108-87-kb_awm_iko