Conditii de livrare

Condiţii generale de vânzare şi livrare

1. Dispoziţii generale

1.1. Prezentele condiţii generale de vânzare (în continuare doar "CGV") stabilesc condiţiile de vânzare ale

produselor metalurgice dintre cumpărător şi vânzător. Prezentele CGV sunt valabile integral, în cazul în

care părţile nu convin altfel în contractul de vânzare-cumpărare; cuprinsul contractului de vânzarecumpărare

este superior CGV.

1.2. Parte integrantă a fiecărui contract de vânzare-cumpărare încheiat între cumpărător şi vânzător sunt

CGV valabile în versiunea în vigoare la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

1.3. Vânzătorul se angajează prin contractul cadru de vânzare-cumpărare pe o perioadă de 5 zile de la data

trimiterii, dacă în contractul cadru nu este stabilită o altă perioadă. Contractul de vânzare-cumpărare este

încheiat în momentul, în care vânzătorul primeşte contractul cadru de vânzare-cumpărare semnat în mod

corespunzător, acceptat fără rezerve de către cumpărător.

1.4. Modificările şi completările prezentelor CGV şi ale contractului de vânzare-cumpărare sunt posibile

numai sub forma unui act adiţional în scris, semnat de ambele părţi.

2. Condiţii de livrare

2.1. Dacă în contractul de vânzare-cumpărare nu este stipulat altfel, livrarea mărfurilor este efectuată prin

predarea către primul transportator în vederea transportului pentru cumpărător, lotul trebuind să fie marcat

în mod corespunzător ca fiind destinat cumpărătorului.

2.2. În cazul în care cumpărătorul refuză să preia marfa, este obligat să achite vânzătorului o taxă de

depozitare în valoare de 1% din preţul de cumpărare al mărfurilor depozitate pentru fiecare zi începută.

Dacă marfa nu este preluată în termen mai lung de 30 de zile, se consideră că au fost încălcate grav

obligaţiile contractuale din partea cumpărătorului.

2.3. Dacă în contractul de vânzare-cumpărare nu este stabilit altfel, unitatăţile de îndeplinire decisive pentru

îndeplinire şi facturare, sunt kilogramele de marfă livrată. Însă cumpărătorul este obligat să achite

vânzătorului preţul mărfii livrate în mod real. Nu reprezintă o abatere de la îndeplinire, iar marfa este livrată

în mod corespunzător în toleranţa tsabilită de condiţiile tehnice, ori de condiţiile stabilite de ČSN (norma

cehă de stat) aferentă.

2.4. Vânzătorul este obligat să pună la dispoziţie toate documentele şi actele necesare pentru transportul

mărfurilor.

3. Preţul şi condiţiile de plată

3.1. Preţul mărfii este convenit prin acordul părţilor contractante în contractul de vânzare-cumpărare şi

anume preţul unitar. În contractul de vânzare-cumpărare preţul stabilit este preţul fără TVA, tariful şi

valoarea TVA şi preţul cu TVA inclus. Dacă marfa se livrează conform punctului 2.1., cumpărătorul este

obligat să achite vânzătorului costurile de transport ale mărfurilor la locul de destinaţie.

3.2. Dreptul la facturare şi emitere a facturii - bonului fiscal pentru preţul de cumpărare convenit, apare în

data efectuării livrării, dacă în contractul de vânzare-cumpărare nu este stabilit altfel. Factura - bonul fiscal

este scadent în termen de 14 zile de la trimiterea către cumpărător, dacă în contractul de vânzarecumpărare

nu este stabilit altfel.

3.3. Vânzătorul este îndreptăţit să solicite plata unui acont la preţul de cumpărare, în acest caz achitarea

preţului de cumpărare se face în baza bonului de acont, care este scadent în termenul stabilit în contractul

de vânzare-cumpărare. Până în momentul achitării acontului în contul vânzătorului, acesta nu este obligat

să livreze mărfurile conform contractului de vânzare-cumpărare fără ca acest lucru să fie considerat drept

întârziere cu îndeplinirea angajamentului din partea vânzătorului.

3.4. Vânzătorul nu este obligat să livreze marfa în baza contractelor de vânzare-cumpărare încheiate, până

în momentul achitării tuturor obligaţiilor financiare ale cumpărătorului, iar acest lucru nu va fi considerat

drept întârziere de la îndeplinirea obligaţiei din partea vânzătorului..

3.5. Neachitarea preţului de cumpărare convenit, sau a acontului în termenul de scadenţă în contul

cumpărătorului, se consideră drept încălcare gravă a obligaţiilor contractuale.

3.6. Cumpărătorul nu este îndreptăţit să reţină plăţile, resp. o parte a acestora din motivul oricărei

contracreanţe. Viciile mărunte care nu împiedică utilizarea mărfurilor, şi nici reclamaţiile constatate după

preluarea mărfurilor nu îndreptăţesc cumpărătorul să reţină sau să amâne plata preţului de cumpărare.

3.7. Obiecţiile justificate referitoare la documentul de plată, cumpărătorul este obligat să le notifice celelilalte

părţi fără întârzieri inutile, cel târziu în termen de 10 zile de la data emiterii documentului.

4. Garanţia de calitate şi responsabilitatea pentru defecte

4.1. Cumpărătorul este obligat să verifice fără întârzieri inutile marfurile livrate, mai ales cantitatea (după

documentele aferente).

4.2. La viciile evidente, cumpărătorul este obligat să notifice neîntârziat aceste vicii, după efectuarea

controlului mărfurilor, sau de la momentul când trebuia să efectueze controlul mărfurilor, însă cel târziu în

termen de 15 zile lucrătoare de la îndeplinirea livrării de către vânzător. Viciul evident se consideră

întotdeauna un viciu privind cantitatea. Reclamaţiile ulterioare privind viciile evidente nu vor mai fi luate în

considerare.

4.3. Vânzătorul preia răspunderea de calitate, cu excepţia viciilor evidente, pe o perioadă de 24 de luni de

la data livrării mărfurilor către cumpărător.

4.4. Cumpărătorul este obligat să notifice vânzătorul cu privire la vicii (să facă reclamaţie) imediat după ce a

constatat aceste vicii, însă cel târziu până la sfârşitul perioadei de garanţie. Notificarea viciului trebuie

făcută în scris şi trebuie dovedită prin documente care justifică reclamaţia. În caz de reclamaţie a mărfii,

vânzătorul îşi rezervă dreptul la controlul stării mărfurilor reclamate direct în locul constatării. În afară de

împrejurările care elimină răspunderea conform codului civil, vânzătorul nu răspunde de manipularea,

utilizarea, transportul şi depozitarea incorecte din partea cumpărătorului sau de vicii produse de terţi.

4.5. Mărfurile reclamate trebuie depozitate separat până la soluţionarea reclamaţiei şi orice dispunere cu

aceste mărfuri, care ar putea îngreuna sau ar face imposibilă verificarea insuficienţelor reclamate este

interzisă fără acordul prealabil al vânzătorului. Încălcarea acestei obligaţii are drept consecinţă pierderea

dreptului de preluare a răspunderii pentru viciile reclamate.

4.6. Dacă se dovedeşte că reclamaţia este justificată, vânzătorul este obligat să acorde cumpărătorului o

reducere corespunzătoare din preţul de cumpărare, sau să îndepărteze viciile prin reparaţia mărfurilor în

termenul stabilit, ori să livreze alte mărfuri în locul celor cu vicii sau celor care sunt lipsă.

5. Alte dispoziţii

5.1. Dreptul de proprietarte asupra mărfurilor trece pe cumpărător în momentul achitării integrale a preţului

de cumpărrare. Cumpărătorul este autorizat să vândă marfa la care se referă dreptul de proprietate, numai

cu acordul vânzătorului.

5.2. O încălcare gravă a contractullui care îndreptăţeşte rezilierea contractului o reprezintă mai ales

întârzierea cumpărătorului cu plata obligaţiilor financiare şi anume chiar şi obligaţiile din alte contracte

încheiate cu vânzătorul.

5.3. Oricare parte contractantă poate anula contractul fără indicarea motivelor, prin achitarea unei plăţi

compensatoare de 40% din preţul de cumăpărare convenit. Contractul se anulează în momentul remiterii

notificării scrise privind anularea contractului celelilalte părţi şi achitarea plăţii compensatoare.

6. Dispoziţii finale

6.1. Cumpărătorul este autorizat să exporte marfa achiziţionată în afara teritoriului RC, RS numai cu acordul

scris expres al vânzătorului. În caz de nerespectare a acestei obligaţii din partea cumpărătorului, acesta va

achita vânzătorului o penalitate contractuală în valoare de 30% din valoarea mărfurilor exportate. Prin

aceasta nu este afectat dreptul la despăgubire.

6.2. Această obligaţie se referă şi la orice alt achizitor al mărfurilor. Dacă cumpărătorul nu va conveni în

scris în contractul de vânzare-cumpărare cu noul cumpărător obligaţia citată de mai sus, este obligat în caz

de încălcare a acestei obligaţii de către noul cumpărător, să achite singur o penalitate contractuală conform

punctului anterior.

6.3.Relaţiile juridice nestipulate de prezentele CGV sau de contractul de vânzare-cumpărare, se ghidează

conform prevederilor aferente ale codului civil şi normelor corespunzătoare.

6.4. În caz de întârziere cu plata preţului de cumpărare, cumpărătorul este obligat să plătească o penalitate

contractuală în valoare de 0,05% din preţul de cumărare neachitatDescarcă de aici fk-002-betonarska-ocel-zebirkova-b500a-b550a-108-87-kb_awm_iko