Dodací podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné prodejní podmínky (dále jen “VPP”) upravují podmínky prodeje hutních výrobků mezi kupujícím a prodávajícím. Tyto VPP platí v celém rozsahu, pokud se strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak; obsah kupní smlouvy je nadřazen VPP.

1.2. Nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím jsou VPP platné ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy.

1.3. Prodávající je vázán svým návrhem kupní smlouvy po dobu 5 dnů od data odeslání, není-li v návrhu smlouvy uvedená jiná lhůta. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající obdrží řádně podepsaný návrh smlouvy akceptovaný kupujícím bez výhrad.

1.4. Změny a doplnění těchto podmínek a kupní smlouvy jsou možné pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma stranami.

2. Dodací podmínky

2.1. Pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak, dodání zboží je uskutečněno jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího s tím, že zásilka bude řádně označena jako zásilka určená pro kupujícího.

2.2. V případě, že kupující odmítne převzít zboží je povinen prodávajícímu zaplatiti skladné ve výši 1% z kupní ceny uskladněného zboží za každý započatý den. Neodebrané zboží ve lhůtě delší než 30 dnů je považováno za podstatné porušení smluvních povinností ze strany kupujícího.

2.3. Pokud není ve smlouvě sjednáno jinak, jsou rozhodující jednotkou pro plnění a účtování kilogramy dodaného zboží. Kupující je však povinen zaplatit prodávajícímu cenu skutečně dodaného zboží. Není vadou plnění a zboží je řádně dodáno v toleranci stanovené technickými podmínkami, jinak v toleranci stanovené příslušnou ČSN.

2.4. Prodávající je povinen dodat veškeré doklady a písemnosti potřebné k zásilce zboží.

3. Cena a platební podmínky

3.1. Cena zboží se sjednává dohodou smluvních stran v kupní smlouvě, a to jako cena jednotková. V kupní smlouvě je uvedena cena bez DPH, sazba a výše DPH a cena včetně DPH. Pokud je zboží dodáváno v souladu s bodem 2.1., je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na dopravu zboží do místa určení.

3.2. Právo vyúčtovat a vystavit fakturu – daňový doklad na sjednanou kupní cenu vzniká dnem splnění dodávky zboží, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak. Faktura – daňový doklad je splatná do 14 dnů po jejím odeslání kupujícímu, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak.

3.3. Prodávající je oprávněn požadovat zálohu na zaplacení kupní ceny, v tomto případě je podkladem pro úhradu kupní ceny zálohový list, který je splatný ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě. Do doby zaplacení zálohy na účet prodávajícího, prodávající není povinen dodat zboží dle smlouvy a toto nebude považováno za prodlení prodávajícího se splněním jeho závazku.

3.4. Prodávající není povinen dodat zboží na základě uzavřených kupních smluv do doby úhrady všech finančních závazků kupujícího vůči prodávajícímu a toto nebude považováno za prodlení prodávajícího se splněním jeho závazku.

3.5. Nezaplacení sjednané kupní ceny, nebo zálohy ve lhůtě splatnosti na účet prodávajícího je považováno za podstatné porušení smluvních povinností.

3.6. Kupující není oprávněn zadržovat platby, resp. jejich část, z důvodů jakýchkoliv protipohledávek. Drobné vady nebránící užívání zboží, ani reklamace po převzetí zboží neopravňuje kupujícího k zadržování či odkladu plateb kupní ceny.

3.7. Oprávněné námitky k platebnímu dokladu je kupující povinen sdělit druhé straně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od data vystavení dokladu.

4. Záruka za jakost a odpovědnost za vady

4.1. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zkontrolovat dodané zboží, zejména množství (dle původních dokladů).

4.2. U zjevných vad je kupující povinen tyto vady reklamovat neprodleně poté, kdy provedl prohlídku zboží, nebo kdy tuto prohlídku měl provést, nejpozději však do 15 pracovních dnů ode dne splnění dodávky prodávajícím. Za zjevnou vadu se vždy považuje vada množstevní. Na pozdější reklamace zjevných vad nebude brán zřetel.

4.3. Prodávající přejímá záruku za jakost, s výjimkou vad zjevných, po dobu 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu.

4.4. Kupující je povinen podat prodávajícímu zprávu o vadách (reklamovat) neprodleně potom, kdy vady zjistil, nejpozději však do konce záruční doby. Oznámení vady musí být provedeno písemnou formou a musí být doloženo doklady osvědčujícími opodstatněnost reklamace. Při reklamaci zboží si prodávající vyhrazuje právo kontroly stavu reklamovaného zboží přímo na místě zjištění. Mimo okolností vylučujících odpovědnost podle obchodního zákoníku neodpovídá prodávající za nesprávnou manipulaci, použití, dopravu a skladování zboží kupujícím, ani za vady způsobené třetími osobami.

4.5. Reklamované zboží musí být skladováno odděleně až do vyřízení reklamace a jakékoliv disponování s tímto zbožím, které by mohlo ztížit nebo znemožnit prověření reklamovaných nedostatků, je bez předchozího souhlasu prodávajícího nepřípustné. Porušení povinnosti této povinnosti má za následek zánik práv z odpovědnosti za vady.

4.6. Je-li prokázáno, že reklamace je oprávněná, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo v dohodnuté lhůtě odstranit vady opravou zboží nebo uskutečnit dodání náhradního zboží za zboží vadné či dodání chybějícího zboží.

5. Ostatní ujednání

5.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Kupující je oprávněn prodat zboží, na něž se vztahuje výhrada vlastnického práva, jen se souhlasem prodávajícího.

5.2. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím prodávajícího od smlouvy odstoupit je zejména skutečnost, že kupující je v prodlení s placením svých peněžních závazků, a to i z jiných smluv uzavřených s prodávajícím.

5.3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna smlouvu zrušit bez uvedení důvodu zaplacením odstupného ve výši 40% ze sjednané kupní ceny. Smlouva se zrušuje okamžikem doručení písemného oznámení o zrušení smlouvy druhé smluvní straně a zaplacením odstupného.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Kupující je oprávněn vyvézt zakoupené zboží mimo území ČR, SR jen s výslovným písemným souhlasem prodávajícího. Při nedodržení této povinnosti ze strany kupujícího uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30% z hodnoty vyvezeného zboží. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

6.2. Tato povinnost se vztahuje i na každého dalšího nabyvatele zboží. Pokud kupující nesjedná písemně v kupní smlouvě s novým kupujícím výše citovanou povinnost, je povinen v případě porušení této povinnosti novým kupujícím sám zaplatit smluvní pokutu sjednanou dle předchozího bodu smlouvy.

6.3. Právní vztahy těmito VPP či kupní smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a předpisů souvisejících.

6.4. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené kupní ceny.

Dodací podmínky ve formátu PDF ke stažení zde