Conditii de livrare

1. Dispoziţii generale

1.1. Prezentele condiţii generale de vânzare (în continuare doar „CGV”) stabilesc condiţiile de vânzare ale produselor metalurgice dintre cumpărător şi vânzător. Prezentele CGV sunt valabile integral, în cazul în care părţile nu convin altfel în contractul de vânzare-cumpărare; cuprinsul contractului de vânzarecumpărare este superior CGV.

1.2. Parte integrantă a fiecărui contract de vânzare-cumpărare încheiat între cumpărător şi vânzător sunt CGV valabile în versiunea în vigoare la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

1.3. Vânzătorul se angajează prin contractul cadru de vânzare-cumpărare pe o perioadă de 5 zile de la data trimiterii, dacă în contractul cadru nu este stabilită o altă perioadă. Contractul de vânzare-cumpărare este încheiat în momentul, în care vânzătorul primeşte contractul cadru de vânzare-cumpărare semnat în mod corespunzător, acceptat fără rezerve de către cumpărător.

1.4. Modificările şi completările prezentelor CGV şi ale contractului de vânzare-cumpărare sunt posibile numai sub forma unui act adiţional în scris, semnat de ambele părţi.

2. Condiţii de livrare

2.1. Dacă în contractul de vânzare-cumpărare nu este stipulat altfel, livrarea mărfurilor este efectuată prin predarea către primul transportator în vederea transportului pentru cumpărător, lotul trebuind să fie marcat în mod corespunzător ca fiind destinat cumpărătorului.

2.2. În cazul în care cumpărătorul refuză să preia marfa, este obligat să achite vânzătorului o taxă de depozitare în valoare de 1% din preţul de cumpărare al mărfurilor depozitate pentru fiecare zi începută. Dacă marfa nu este preluată în termen mai lung de 30 de zile, se consideră că au fost încălcate grav obligaţiile contractuale din partea cumpărătorului.

2.3. Dacă în contractul de vânzare-cumpărare nu este stabilit altfel, unitatăţile de îndeplinire decisive pentru îndeplinire şi facturare, sunt kilogramele de marfă livrată. Însă cumpărătorul este obligat să achite vânzătorului preţul mărfii livrate în mod real. Nu reprezintă o abatere de la îndeplinire, iar marfa este livrată în mod corespunzător în toleranţa tsabilită de condiţiile tehnice, ori de condiţiile stabilite de ČSN (norma cehă de stat) aferentă.

2.4. Vânzătorul este obligat să pună la dispoziţie toate documentele şi actele necesare pentru transportul mărfurilor.

3. Preţul şi condiţiile de plată

3.1. Preţul mărfii este convenit prin acordul părţilor contractante în contractul de vânzare-cumpărare şi anume preţul unitar. În contractul de vânzare-cumpărare preţul stabilit este preţul fără TVA, tariful şi valoarea TVA şi preţul cu TVA inclus. Dacă marfa se livrează conform punctului 2.1., cumpărătorul este obligat să achite vânzătorului costurile de transport ale mărfurilor la locul de destinaţie.

3.2. Dreptul la facturare şi emitere a facturii – bonului fiscal pentru preţul de cumpărare convenit, apare în data efectuării livrării, dacă în contractul de vânzare-cumpărare nu este stabilit altfel. Factura – bonul fiscal este scadent în termen de 14 zile de la trimiterea către cumpărător, dacă în contractul de vânzarecumpărare nu este stabilit altfel.

3.3. Vânzătorul este îndreptăţit să solicite plata unui acont la preţul de cumpărare, în acest caz achitarea preţului de cumpărare se face în baza bonului de acont, care este scadent în termenul stabilit în contractul de vânzare-cumpărare. Până în momentul achitării acontului în contul vânzătorului, acesta nu este obligat să livreze mărfurile conform contractului de vânzare-cumpărare fără ca acest lucru să fie considerat drept întârziere cu îndeplinirea angajamentului din partea vânzătorului.

3.4. Vânzătorul nu este obligat să livreze marfa în baza contractelor de vânzare-cumpărare încheiate, până în momentul achitării tuturor obligaţiilor financiare ale cumpărătorului, iar acest lucru nu va fi considerat drept întârziere de la îndeplinirea obligaţiei din partea vânzătorului.

3.5. Neachitarea preţului de cumpărare convenit, sau a acontului în termenul de scadenţă în contul cumpărătorului, se consideră drept încălcare gravă a obligaţiilor contractuale.

3.6. Cumpărătorul nu este îndreptăţit să reţină plăţile, resp. o parte a acestora din motivul oricărei contracreanţe. Viciile mărunte care nu împiedică utilizarea mărfurilor, şi nici reclamaţiile constatate după preluarea mărfurilor nu îndreptăţesc cumpărătorul să reţină sau să amâne plata preţului de cumpărare.

3.7. Obiecţiile justificate referitoare la documentul de plată, cumpărătorul este obligat să le notifice celelilalte părţi fără întârzieri inutile, cel târziu în termen de 10 zile de la data emiterii documentului.

4. Garanţia de calitate şi responsabilitatea pentru defecte

4.1. Cumpărătorul este obligat să verifice fără întârzieri inutile marfurile livrate, mai ales cantitatea (după documentele aferente).

4.2. La viciile evidente, cumpărătorul este obligat să notifice neîntârziat aceste vicii, după efectuarea controlului mărfurilor, sau de la momentul când trebuia să efectueze controlul mărfurilor, însă cel târziu în termen de 15 zile lucrătoare de la îndeplinirea livrării de către vânzător. Viciul evident se consideră întotdeauna un viciu privind cantitatea. Reclamaţiile ulterioare privind viciile evidente nu vor mai fi luate în considerare.

4.3. Vânzătorul preia răspunderea de calitate, cu excepţia viciilor evidente, pe o perioadă de 24 de luni de la data livrării mărfurilor către cumpărător.

4.4. Cumpărătorul este obligat să notifice vânzătorul cu privire la vicii (să facă reclamaţie) imediat după ce a constatat aceste vicii, însă cel târziu până la sfârşitul perioadei de garanţie. Notificarea viciului trebuie făcută în scris şi trebuie dovedită prin documente care justifică reclamaţia. În caz de reclamaţie a mărfii, vânzătorul îşi rezervă dreptul la controlul stării mărfurilor reclamate direct în locul constatării. În afară de împrejurările care elimină răspunderea conform codului civil, vânzătorul nu răspunde de manipularea, utilizarea, transportul şi depozitarea incorecte din partea cumpărătorului sau de vicii produse de terţi.

4.5. Mărfurile reclamate trebuie depozitate separat până la soluţionarea reclamaţiei şi orice dispunere cu aceste mărfuri, care ar putea îngreuna sau ar face imposibilă verificarea insuficienţelor reclamate este interzisă fără acordul prealabil al vânzătorului. Încălcarea acestei obligaţii are drept consecinţă pierderea dreptului de preluare a răspunderii pentru viciile reclamate.

4.6. Dacă se dovedeşte că reclamaţia este justificată, vânzătorul este obligat să acorde cumpărătorului o reducere corespunzătoare din preţul de cumpărare, sau să îndepărteze viciile prin reparaţia mărfurilor în termenul stabilit, ori să livreze alte mărfuri în locul celor cu vicii sau celor care sunt lipsă.

5. Alte dispoziţii

5.1. Dreptul de proprietarte asupra mărfurilor trece pe cumpărător în momentul achitării integrale a preţului de cumpărrare. Cumpărătorul este autorizat să vândă marfa la care se referă dreptul de proprietate, numai cu acordul vânzătorului.

5.2. O încălcare gravă a contractullui care îndreptăţeşte rezilierea contractului o reprezintă mai ales întârzierea cumpărătorului cu plata obligaţiilor financiare şi anume chiar şi obligaţiile din alte contracte încheiate cu vânzătorul.

5.3. Oricare parte contractantă poate anula contractul fără indicarea motivelor, prin achitarea unei plăţi compensatoare de 40% din preţul de cumăpărare convenit. Contractul se anulează în momentul remiterii notificării scrise privind anularea contractului celelilalte părţi şi achitarea plăţii compensatoare.

6. Dispoziţii finale

6.1. Cumpărătorul este autorizat să exporte marfa achiziţionată în afara teritoriului RC, RS numai cu acordul scris expres al vânzătorului. În caz de nerespectare a acestei obligaţii din partea cumpărătorului, acesta va achita vânzătorului o penalitate contractuală în valoare de 30% din valoarea mărfurilor exportate. Prin aceasta nu este afectat dreptul la despăgubire.

6.2. Această obligaţie se referă şi la orice alt achizitor al mărfurilor. Dacă cumpărătorul nu va conveni în scris în contractul de vânzare-cumpărare cu noul cumpărător obligaţia citată de mai sus, este obligat în caz de încălcare a acestei obligaţii de către noul cumpărător, să achite singur o penalitate contractuală conform punctului anterior.

6.3. Relaţiile juridice nestipulate de prezentele CGV sau de contractul de vânzare-cumpărare, se ghidează conform prevederilor aferente ale codului civil şi normelor corespunzătoare.

6.4. În caz de întârziere cu plata preţului de cumpărare, cumpărătorul este obligat să plătească o penalitate contractuală în valoare de 0,05% din preţul de cumărare neachitat

Termeni de livrare în format PDF