Warunki dostawy

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „OWS”) regulują warunki sprzedaży produktów hutniczych między nabywcą i sprzedającym. Niniejsze OWS obowiązują w całości, chyba że strony postanowią inaczej w umowie sprzedaży; treść umowy sprzedaży jest nadrzędna wobec OWS.

1.2. OWS obowiązujące w dniu zawarcia umowy sprzedaży są integralną częścią każdej umowy sprzedaży zawartej pomiędzy sprzedającym i nabywcą.

1.3. Sprzedający jest związany swoją ofertą zawarcia umowy sprzedaży przez okres 5 dni od daty jej wysłania, o ile w ofercie zawarcia umowy nie jest podany inny okres. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, gdy sprzedający otrzyma prawidłowo podpisaną ofertę zawarcia umowy przyjętą bez zastrzeżeń przez nabywcę.

1.4. Zmiany i uzupełnienia niniejszych warunków i umowy sprzedaży są możliwe tylko w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowne.

2. Warunki dostaw

2.1. Jeżeli w umowie sprzedaży nie uzgodniono inaczej, dostawa towaru zostaje dokonana przez przekazanie go do transportu pierwszemu spedytorowi z zastrzeżeniem tego, że przesyłka zostanie prawidłowo oznaczona jako przesyłka przeznaczona dla nabywcy.

2.2. W przypadku, że nabywca odmówi odebrać towar, jest zobowiązany do zapłaty sprzedającemu opłaty magazynowej w wysokości 1 % z ceny kupnej składowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień. Nie odebranie towaru w okresie dłuższym niż 30 dni uważane jest za istotne naruszenie zobowiązań umownych przez nabywcę.

2.3. Jeżeli w umowie nie uzgodniono inaczej, decydująca jednostką dla pełnienia i rozliczania są kilogramy dostarczonego towaru. Nabywca zobowiązany jest jednak do zapłaty sprzedającemu ceny faktycznie dostarczonego towaru. Nie jest wadą pełnienia i towar jest prawidłowo dostarczony w tolerancji ustalonej przez warunki techniczne, inaczej w tolerancji ustalonej przez właściwe ČSN (Czeskie Normy Techniczne).

2.4. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć wszystkie dokumenty potrzebne do wysyłki towaru.

3. Cena i warunki płatności

3.1. Cena towaru zostaje ustalona w drodze porozumienia stron umownych, a mianowicie jako cena jednostkowa. W umowie sprzedaży jest podana cena bez VAT (netto), stawka i wysokość VAT oraz cena łącznie z VAT (brutto). Jeżeli towar dostarczany jest zgodnie z punktem 2.1., nabywca zobowiązany jest do uiszczenia sprzedającemu kosztów transportu do miejsca przeznaczenia.

3.2. Prawo do rozliczenia i wystawienia faktury VAT zgodnie z uzgodnioną ceną kupną powstaje w dniu dostawy towaru, chyba że uzgodniono inaczej w umowie sprzedaży. Faktura VAT jest płatna w ciągu 14 dni od jej wysłania nabywcy, chyba że uzgodniono inaczej w umowie sprzedaży.

3.3. Sprzedający jest uprawniony żądać zaliczkę w celu uiszczenia ceny kupnej. W takim przypadku podstawą do zapłaty ceny kupnej jest faktura zaliczkowa, która jest płatna w terminie uzgodnionym w umowie sprzedaży. Do czasu zapłacenia zaliczki na rzecz sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany dostarczyć towar zgodnie z umową. Nie będzie to uważane jako zwłoka sprzedającego w pełnieniu jego zobowiązań.

3.4. Sprzedający nie jest zobowiązany dostarczyć towar na podstawie zawartych umów sprzedaży do czasu zapłacenia wszystkich zobowiązań finansowych na rzecz sprzedającego.

3.5. Nie będzie to uważane jako zwłoka sprzedającego w pełnieniu jego zobowiązań.

3.6. Nie zapłacenie uzgodnionej ceny kupnej lub zaliczki na rzecz sprzedającego w terminie płatności uważane jest za istotne naruszenie zobowiązań umownych. Nabywca nie jest uprawniony do wstrzymywania płatności, ewentualnie ich części, z powodu żadnych wzajemnych roszczeń. Drobne wady nie wykluczające użycie towaru, ani reklamacje po odebraniu towaru, nie uprawniają nabywcę do wstrzymywania lub zwłoki płatności ceny kupnej.

3.7. Uzasadnione zastrzeżenia dotyczące dokumentu płatniczego nabywca powinien przekazać drugiej stronie umownej bez zbędnej zwłoki, w terminie do 10 dni od daty wystawienia dokumentu.

4. Gwarancja jakości i odpowiedzialność za wady

4.1. Nabywca zobowiązany jest, bez zbędnej zwłoki, do sprawdzenia dostarczonego towaru, zwłaszcza ilości (według oryginalnych dokumentów).

4.2. W przypadku wad jawnych nabywca zobowiązany jest do ich reklamowania niezwłocznie po dokonaniu inspekcji towaru lub w okresie, gdy inspekcja ta miała zostać wykonana, ale nie później niż 15 dni roboczych od daty dostawy przez sprzedającego. Za wadę jawną jest zawsze uważana wada ilościowa. Późniejsze reklamacje wad jawnych nie będą rozpatrywane.

4.3. Sprzedający udziela gwarancji jakości, z wyjątkiem wad jawnych, na okres 24 miesięcy od daty dostawy towaru nabywcy.

4.4. Nabywca zobowiązany jest do przedstawienia sprzedającemu sprawozdania o wadach (reklamować) natychmiast po ich stwierdzeniu, ale nie później niż do końca okresu gwarancyjnego. Zawiadomienie o wadach musi zostać dokonane w formie pisemnej i muszą zostać dołączone dokumenty potwierdzające zasadność reklamacji. W przypadku reklamacji towaru sprzedający zastrzega sobie prawo do kontroli stanu reklamowanego towaru bezpośrednio na miejscu stwierdzenia. Poza okolicznościami wykluczającymi odpowiedzialność na podstawie Kodeksu Handlowego sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą manipulację, używanie, transport i magazynowanie towaru przez nabywcę, ani za wady spowodowane przez osoby trzecie.

4.5. Reklamowany towar musi zostać magazynowany oddzielnie aż do załatwienia reklamacji i jakiekolwiek dysponowanie z tym towarem, które może utrudnić lub uniemożliwić weryfikację zgłoszonych braków, jest bez uprzedniej zgody sprzedającego niedopuszczalne. Naruszenie tego obowiązku skutkuje wygaśnięciem praw wynikających z odpowiedzialności za wady.

4.6. Jeżeli okaże się, że reklamacja jest uzasadniona, sprzedający zobowiązany jest do udzielenia nabywcy odpowiedniej zniżki z ceny kupnej lub w uzgodnionym terminie usunąć wady w drodze naprawy towaru, lub dokonać dostawy towaru zamiennego do wadliwego towaru, lub dostarczyć brakujący towar.

5. Pozostałe postanowienia

5.1. Prawo własności do towaru przechodzi na nabywcę w momencie pełnego zapłacenia ceny kupnej. Nabywca ma prawo do sprzedaży towaru podlegającemu zastrzeżeniu prawa własności, tylko za zgodą sprzedającego.

5.2. Istotnym naruszeniem umowy uprawniającym sprzedającego do odstąpienia od umowy jest w szczególności fakt, że nabywca zalega z opłacaniem swoich zobowiązań finansowych, w tym także z innych umów zawartych ze sprzedającym.

5.3. Każda ze stron umownych ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny po zapłaceniu rekompensaty w wysokości 40 % z uzgodnionej ceny kupnej. Umowa zostaje anulowana w momencie dostarczenia pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy drugiej stronie umownej i po zapłaceniu rekompensaty.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Nabywca ma prawo do wyprowadzenia zakupionego towaru poza teren Republiki Czeskiej lub Republiki Słowackiej wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą sprzedającego. W razie niedotrzymania tego obowiązku przez nabywcę uiści on sprzedającemu karę umowną w wysokości 30 % wartości wyprowadzonego (eksportowanego) towaru. To nie ma wpływu na prawo do dochodzenia odszkodowania.

6.2. Obowiązek ten odnosi się także do każdego kolejnego nabywcy towaru. Jeżeli nabywca nie uzgodni pisemnie w umowie sprzedaży z nowym nabywcą ww obowiązku, jest on, w przypadku naruszenia tego obowiązku przez nowego nabywcę, zobowiązany sam zapłacić karę umowną uzgodnioną zgodnie z poprzednim punktem.

6.3. Stosunki prawne nie uregulowane przez niniejsze OWS lub umowę sprzedaży stosują się do odpowiednich postanowień Kodeksu Handlowego i przepisów związanych.

6.4. W przypadku zwłoki w zapłacie ceny kupnej jest nabywca zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,05 % niezapłaconej ceny kupnej.

Warunki dostawy w formacie PDF